WEDSTRIJDREGLEMENT

Win een reischeque ter waarde van € 500

A. Titel

Vind alle banden & win een reischeque ter waarde van € 500

B. Algemeen

Recytyre vzw, Jules Bordetlaan 164, B – 1140 Brussel, Tel. +32 (0)2 881 11 12, Fax +32 (0)2 70 66 333 en met Ondernemingsnummer BE0462934280, organiseert een online wedstrijd met bovenstaande titel, van 24/06/2019 t.e.m. 31/07/2019. 

C. Beschrijving van de deelnemersgroep

De wedstrijd richt zich tot alle natuurlijke personen die www.checkjeband.be bezoeken, met uitzondering van

– personeelsleden van Recytyre vzw en gezinsleden van deze personen;

– partners die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben deelgenomen.

D. Beschrijving van de wedstrijd en jurering

Vanaf 28/10/2019 t.e.m. 30/11/2019 kan de bezoeker van www.checkjeband.be geheel gratis deelnemen aan de wedstrijd.

Hoe neemt men deel?

Deelname gebeurt uitsluitend via www.checkjeband.be en dit enkel tijdens de periode van 28/10/2019 t.e.m. 30/11/2019. Om deel te nemen moet de deelnemer de beelden aanklikken waarin één of meerdere banden te zien zijn en de gevraagde gegevens ingeven op het deelnemingsformulier op de website. De deelnemers moeten ook de schiftingsvraag beantwoorden: “hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd deelnemen?” De 5 deelnemers die de hoofdvraag correct hebben beantwoord en die ook de schiftingsvraag correct hebben beantwoord of het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen een reischeque. 

E. De prijzen

Recytyre vzw biedt de 5 winnaars een reischeque aan t.w.v. €500. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail na afloop van de wedstrijd. De prijs dient door de winnaars geclaimd te worden vóór 31/12/2019.

De prijzen worden in de vorm van een voucher aan de winnaars bezorgd. De voucher is geldig tot 1 jaar na de uitgiftedatum. 

F. Voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot de wedstrijd

Artikel 1

Om geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer gedomicilieerd zijn in België,

Artikel 2

Een persoon mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, en zal slechts één van de 5 uitgereikte prijzen kunnen winnen.

Artikel 3

Door het invullen van de wedstrijd verklaart de deelnemer zich onherroepelijk akkoord met het wedstrijdreglement en met elke beslissing die Recytyre vzw zou kunnen nemen met betrekking hiertoe.

Artikel 4

De deelname aan de wedstrijd verplicht niet tot aankoop van om het even welk product of om het even welke dienst.

Artikel 5

De gegevens van de deelnemers worden geregistreerd in een bestand van Recytyre vzw (Organisator van de wedstrijd), die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Recytyre verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met respect voor de Europese Privacyverordening (GDPR).

Bij deelname aan de Wedstrijd verleent de deelnemer zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens en voor het ontvangen van wedstrijd verbonden berichten van de Organisator. 

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam, adres en emailadres en worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren. Deze persoonsgegevens bieden ons inderdaad de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname (bv. om informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden) of om de prijs te kunnen overhandigen.

De Organisator kan die gegevens ook gebruiken voor directe marketing doeleinden. Iedere deelnemer kan zich schriftelijk verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing doeleinden.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de Organisator (info@recytyre.be) met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Voor vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de Organisator op info@recytyre.be

Artikel 5bis

De deelnemers verklaren zich in het deelnemingsformulier op de website akkoord met de publicatie van hun naam op de website, wanneer zij de winnaar van de wedstrijd zijn.

Artikel 6

Recytyre vzw verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd. Er zal geen rekening gehouden worden met deelnemers die foutieve gegevens hebben ingevuld.

Artikel 7

Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking tot de online wedstrijd. Recytyre vzw behoudt zich het recht voor het huidige reglement op gelijk welk moment te wijzigen.

Artikel 8

De winnaars kunnen niet vragen hun prijs in te ruilen tegen geld of een andere prijs in natura.

Artikel 9

Er zijn 5 winnaars en 5 prijzen (zie punt E).

Artikel 10

Recytyre vzw behoudt zich te allen tijde het recht voor de online wedstrijd (vroegtijdig) stop te zetten of zelfs te annuleren als gevolg van overmacht, zonder de minste schadevergoeding voor de deelnemers of voor andere betrokkenen. Daarbovenop kunnen de initiatiefnemers niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook ervaren door de deelnemers en die te wijten is aan overmacht, zoals problemen gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang.

Artikel 11

Recytyre vzw behoudt zich het recht voor elke klacht met betrekking tot deze online wedstrijd te onderzoeken. Haar beslissing in deze materie is onherroepelijk en kan niet aangevochten worden.

Artikel 12

De deelnemers kunnen in geen geval de terugbetaling eisen voor hun kosten bij de deelname aan deze online wedstrijd. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.

Artikel 13

Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op om het even welke manier de online wedstrijd vervalsen, een overtreding begaan tegenover dit wedstrijdreglement of dit proberen te doen, worden volledig uitgesloten van de online wedstrijd. Bovendien wordt hun deelname nietig verklaard.

Deelname met behulp van een programma of ander middel, anders dan het programma van de website en elke wijziging/aanpassing van dat laatste, is verboden en leidt tot de uitsluiting en in elk geval tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk op de auteursrechten. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en impliceren de automatische uitsluiting van alle hieraan verbonden inzendingen.

Artikel 14

Recytyre vzw behoudt zich het recht voor elke poging tot fraude of vermoeden van fraude in het kader van de online wedstrijd via juridische weg te vervolgen. Bij gebrek aan medewerking aan, misbruik (in de meest brede zin van het woord) van of schending van een van de artikelen van dit reglement of van een van de hiervoor vermelde bepalingen of bij het vermoeden van voorgaande heeft Recytyre vzw het recht om op welk moment ook tijdens de online wedstrijd de deelnemer uit te sluiten, onverminderd het recht van Recytyre vzw om een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade, voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door de deelnemer of door zijn aanhoudende toestand in gebreke.